Aktuelles

De starter-BVBA

De starter-BVBA

I. Introductie

1. De Wet van 12.01.2010 ("Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter") heeft tot doel beginnende ondernemers een kans te bieden gemakkelijker een vennootschap op te richten. De oprichtingsvoorwaarden voor de bestaande BVBA werden daartoe versoepeld.

2. De vraag die zich in dit kader stelt, is of deze S-BVBA daadwerkelijk deze vooropgestelde versoepeling kan bieden en een geschikt 'light vehicle' vormt. Ter beantwoording van deze vraag zullen hierna de belangrijkste toepassingvoorwaarden worden besproken.

 

II. Voorwaarden/krachtlijnen

3. De S-BVBA dient te worden opgericht door middel van een notariële akte, zij kan enkel worden opgericht door één of meer natuurlijke personen.

4. Zoals hierboven reeds aangehaald, werd deze nieuwe rechtsvorm geïntroduceerd ter aanmoediging van "startende ondernemers".

Voor de vennoten van een S-BVBA geldt dan ook, dat zij geen 5% of meer aan effecten mogen bezitten in andere vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Tevens geldt een maximum van 5 werknemers. Zodra de vennootschap meer dan 5 werknemers tewerkstelt dient het kapitaal te worden opgetrokken tot € 18.550,- en verliest de S-BVBA haar starter-status.

Ten slotte geldt dat, zoals ook bij de oprichting van een BVBA, een financieel plan dient te worden opgesteld. Voor de BVBA geldt dat dit plan niet moet worden opgesteld door een derde en dat de inhoud in principe vrij is.

Ten aanzien van de S-BVBA geldt daarentegen dat het minimum vereiste kapitaal moet worden toegelicht in een financieel plan, dat moet worden gecontroleerd door een derde (door de Koning erkende instelling).

5. Het maatschappelijk kapitaal van de S-BVBA mag lager zijn dat het wettelijke vereiste minimumkapitaal dat geldt voor een BVBA (zijnde € 18.550,-). De wet voorziet in een minimum van € 1,- en een maximum van € 18.550,-. De minimum volstortingsplicht voor een S-BVBA bedraagt € 1,-.

6. Het gevolg van het lage kapitaal van de vennootschap is dat schuldeisers minder kans hebben op betaling van hun schuldvorderingen.

Ten behoeve van de schuldeisers werden daarom een aantal beschermingsmaatregelen ingevoerd. Ten eerste geldt dat de S-BVBA een groter bedrag aan winst moet reserveren, namelijk 25% in plaats van de voor een BVBA gebruikelijke 5%.

Voor de S-BVBA geldt dat het in beginsel om een tijdelijk statuut gaat. Het kapitaal moet binnen een termijn van 5 jaar het kapitaal verhogen tot € 18.550,-. Dit moet geschieden middels de normale regels voor een statutenwijziging.

Voorts dient het woord 'starter' in alle documenten vermeld te worden ter bescherming van derden.

7. Ten aanzien van de aansprakelijkheid geldt dat deze beperkt is tot de inbreng zoals het geval is voor een BVBA.

Evenwel dient te worden opgemerkt dat de oprichters vanaf het derde jaar na oprichting ten aanzien van derden aansprakelijk blijven tot betaling van het verschil tussen het minimum gestort kapitaal en het bedrag van de inschrijvingen.

Bijgevolg zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk indien het kapitaal na drie jaar niet op € 18.550,- werd gebracht.

 

III. Kritische kanttekeningen

8. De ratio legis van de Wet van 12.01.2010 bestaat erin dat beginnende ondernemers gemakkelijker een vennootschap kunnen oprichten. Uit het voorgaande blijkt echter dat er een aantal extra kostenposten op de beginnende ondernemer afkomen, die bij de oprichting van een klassieke BVBA niet moet worden gemaakt.

Zoals bijvoorbeeld het financieel plan waarvoor een bedrijfsrevisor moet worden ingeschakeld alsook de extra notariële kosten die gemaakt moeten worden omdat de statuten binnen 5 jaar gewijzigd moeten worden.

9. In dit kader dient ten slotte nog te worden opgemerkt dat rekening moet worden gehouden met een hogere vennootschapsbelasting op uit te keren dividenden. Een vennootschap kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een verlaagd tarief van 24,98% van vennootschapsbelasting.

Hiervoor mag slecht een dividend worden uitgekeerd dat niet groter is dan 13% van het bestaand fiscaal kapitaal. (De hiervoor onder randnummer 6 aangehaalde gereserveerde winst wordt niet als fiscaal kapitaal beschouwd).

De S-BVBA kan al worden opgericht met een kapitaal van € 1,-. Bijgevolg geldt dat de beginnende ondernemer die een dividend uitkeert dat groter is dan 13% van het kapitaal (evident indien het kapitaal maar €1,- bedraagt) steeds het normale tarief van 33,99% aan vennootschapsbelasting zal moeten betalen.

Overeenkomstig het voorgaande lijkt de gebruiksvriendelijkheid van de S-BVBA en van de 'light vehicles' in het algemeen, te worden onderschat.

Ga terug