Aktuelles

Transparentie bij aanbestedingsprocedures

Transparentie bij aanbestedingsprocedures

Met het arrest van 3 februari 2011 heeft de Raad van State een opmerkelijke beslissing getroffen aangaande de eerlijke mededinging en de transparantie bij het toekennen van overheidsopdrachten. De Raad van State heeft met dit arrest, na een jarenlang juridische strijd, recht doen zegevieren.

De zaak betrof volgende feiten:

Op 17 september 2004 besloot de stad A. een order uit te schrijven voor het sorteren van Plasticflessen, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD). De overheidsorder werd wetsgetrouw aangekondigd in het EU publicatieblad voor orders en aanbestedingen. De opdracht had betrekking op drie districten van de stad A. waaruit PMD zou worden aangeleverd.

De aangegeven selectiecriteria werden als volgt beschreven, en gewaardeerd op verschillende punten:

  • Prijs van de aanneming (60 Punten);
  • Kwaliteit van de dienstverlening en de aangeboden infrastructuur (30 Punten);
  • Afstand (in vogelvlucht) tussen een referentiepunt binnen de districten en de toeleveringsplaats (10 Punten).

Hierop werden vier offertes ingediend door de respectieve kandidaten. Deze werden elk geëvalueerd en overeenkomstig gequoteerd. De stad A. besloot hierop de opdracht aan partij X toe te wijzen.

Partij Y werd van de beslissing op de hoogte gesteld en door de stad A. bericht dat haar aanbod niet het beste was geweest. Tegen deze beslissing trok partij Y naar de Raad van State.

Het gunningsbesluit van stad A werd immers gebaseerd op vier initieel niet vermelde sub-criteria, waardoor Partij Y zich benadeeld voelde.

De vier ingediende offertes werden concreet beoordeeld aan de hand van de volgende "sub"punten:

  • Sorteerinstallatie („Systeem en functies")
  • Beschrijving van residu producten;
  • Afhandeling van klachtenprocedures;
  • ISO Normeringen.

In zoverre de Stad de gunninsgprocedure niet baseerde op de oorspronkelijk aangegeven criteria, maar op de later bijgevoegde sub-criteria, veroordeelde de Raad van State terecht dat de aanbestedingsregels werden geschonden.

In het bijzonder stelde de Raad van State een schending vast van art. 16 van de aanbestedingswet en van art. 115 van het hierbij horende uitvoeringsbesluit vast. Krachtens deze bepaling dient de publicatie van aanbestedingen alle relevante criteria en sub-criteria te bevatten waarop de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden. In casu werd hierdoor de transparantie bij het uitschrijven van de order en de mededinging tussen de inschrijvers ernstig verstoord.

Het toewijzingsbesluit aan partij X door stad A. werd door de Raad van State nietig verklaard en ontbonden. Het wachten is nu op de burgerlijke rechtbank, die zich dient uit te spreken aangaande de door dit besluit veroorzaakte schade.

Ga terug