Aktuelles

Wetboek Internationaal Privaatrecht

Wetboek Internationaal Privaatrecht

In België bestond een dringende behoefte aan de invoering van beginselen om de internationale gevallen te regelen betreffende familie-, verbintenissen- en handelsrecht, gebieden die vooral het speelveld waren van rechtspraak en rechtsleer. Met de inwerkingtreding van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht op 1 oktober 2005 heeft België voor het eerst een geheel van regels inzake internationaal privaatrecht gekregen.

De belangrijkste kenmerken en nagestreefde doelstellingen van het Wetboek zijn: grotere transparantie door meer duidelijkheid en voorspelbaarheid, moderne en vakkundige regeling (aansluiting bij internationale tendensen) en internationale openheid (o.a. gelijke behandeling van het recht van vreemde landen wanneer het voorliggende geval met een vreemd land verbonden is, grote openstelling tegenover vreemde vonnissen en akten).

Het Wetboek heeft een suppletief karakter: het is enkel van toepassing indien er geen regeling ter zake bestaat in het Europees recht,in het verdragsrecht of in bijzondere wetten (bijvoorbeeld de Wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop).

Met betrekking tot de rechtspersonen bepaalt het Wetboek dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn kennis te nemen van de vorderingen betreffende de geldigheid, de werking, de ontbinding of de vereffening van een rechtspersoon indien de voornaamste vestiging of de statutaire zetel van die rechtspersoon zich in België bevindt en dat de rechtspersonen onder het recht vallen van de voornaamste vestiging (meer bepaald het bestuurscentrum).

Inzake insolventierecht heeft het Wetboek in grote lijnen de Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures gevolgd en aangevuld voor de gevallen die niet door de Europese regelgeving gedekt zijn. Indien het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar in de Europese Gemeenschap ligt, is de Verordening in principe van toepassing. Zoniet, is het Wetboek van toepassing.

Ga terug