Logo Kocks & Partners

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

(1) Toevertrouwen van een mandaat / erkenning van de algemene voorwaarden / inhoudelijk toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden ("AV") geven de exclusieve contractuele basis weer voor het aannemen, de bewerking en de facturering van mandaten door het advocatenkantoor KOCKS & PARTNERS BV met zetel te in B-1050 Brussel, Avenue Legrand 41 Legrandlaan 41 ("wij").

Deze bepalingen zijn onverminderd van toepassing bij het sluiten van een honorariumovereenkomst, tenzij de toepassing ervan uitdrukkelijk wordt uitgesloten in de honorariumovereenkomst.

Indien U ons het mandaat verleent, erkent U zonder enig voorbehoud dat U onze AV ter kennis heeft genomen en U door deze AV gebonden bent.

Het verlenen van het mandaat door een van Uw zaakvoerders, medewerkers of een andere wettelijke vertegenwoordiger respectievelijk schijnvertegenwoordiger verbindt U.

Het verlenen van het mandaat dient ons schriftelijk ter kennis te worden gebracht, dit wil zeggen per brief, per fax of per e-mail. Het verlenen van het mandaat omvat alle prestaties, die voor een doelmatige en oordeelkundige uitvoering van het mandaat alsook voor de behartiging van onze zorgplicht als advocaat noodzakelijk zijn.

De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing in geval van wijzigingen ten aanzien van het verleende mandaat. Telefonische uitbreidingen van het mandaat zullen onverwijld door ons schriftelijk worden bevestigd en gelden als tot stand gekomen indien U niet binnen de 6 uur, te rekenen vanaf onze schriftelijke bevestiging, schriftelijk een tegenbericht aan ons ter kennis heeft gebracht.

Het mandaat wordt enkel uitgevoerd in het voordeel van de cliënt die het betreffende mandaat aan ons heeft toegekend. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming kan, met uitzondering van de cliënt zelf, geen enkele andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zich op de toekenning van het mandaat beroepen. Evenzeer kan geen derde, buiten de cliënt zelf, rechten inroepen die gerelateerd zijn aan de toekenning van het mandaat of betrekking hebben op de aard en wijze van de afhandeling van het mandaat.

 

(2) Communicatiemiddel

Als communicatiemiddel tussen ons en de cliënt komen E-mail, post, fax of telefoon in aanmerking. Voor zover U ons niet schriftelijk anderszins meedeelt, gaan wij ervan uit dat U ermee instemt om via e-mail of fax te communiceren, niettegenstaande het feit dat wij niet kunnen instaan voor de zekerheid of vertrouwelijkheid van deze communicatiemiddelen.

Het is Uw verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen dat de uitwisseling van gegevens via Uw faxnummer of Uw e-mailadres, dat U ons medegedeeld heeft, veilig is.

U erkent uitdrukkelijk alle risico's die met het overmaken van informatie door middel van fax, e-mail of in het bijzonder bij mondelinge overmaking gepaard gaan, met betrekking tot fouten, weglatingen of vertraging bij de uitvoeringen.

In het bijzonder erkent U, dat toezending via e-mail niet als veilig of foutloos gegarandeerd kan worden. Informatie kan onderschept, beschadigt of vernietigt worden, verloren gaan, met vertraging aankomen, onvolledig zijn of virussen bevatten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten opzichte van fouten of weglatingen van inhoudelijke aard aangaande mededelingen, die ten gevolge van de verzending via e-mail kunnen ontstaan. Wanneer desbetreffend een foutloze verzending gewaarborgd dient te worden, dient U de schriftelijke papiervorm te vragen.

 

(3) Uitvoering van het mandaat / tijdschema / stukken

Wij zijn gerechtigd de aanvang van onze activiteiten uit te stellen tot U ons Uw geldig BTW-nummer / het geldig BTW-nummer van de onderneming waarvoor U optreedt, mededeelt.

In de uitoefening van ons mandaat zijn wij vrij in onze keuze van personele en/of materiele middelen en zijn wij geen uitvoeringsagent. Wij handelen in eer en geweten naar best vermogen, zonder enige garantieverbinding ten opzichte van U.

U verplicht zich ertoe ons zo uitgebreid en precies mogelijk over de relevante feiten te informeren en ons alle stukken die U in Uw bezit hebt en die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van het mandaat, ter beschikking te stellen voor inzage. De stukken dienen ons in leesbare electronische vorm voor te liggen alsook qua inhoud volledig, precies en waarheidsgetrouw te zijn.

U gaat ermee akkoord om aan ons verzoek om informatie en overtuigingstukken op basis van het beginsel van goede trouw en binnen de door ons gevraagde termijn te voldoen.

Veranderingen van de feiten dienen aan ons onverwijld en schriftelijk te worden bericht.

We nemen aan dat alle verklaringen, ontwerp-oplossingen en afspraken, model- en andere documenten waarvoor uw medewerking of die van een derde gevraagd is, ons conform onze tijdsnormen, voltooid zullen worden teruggestuurd in overeenstemming met de in paragraaf (2) aangehaalde communicatiemiddelen.

Wij stemmen, indien gewenst, het tijdsschema voor de uitvoering van het mandaat met U af.

Dit overeengekomen tijdskader is echter slechts een indicatie en brengt ten opzichte van ons geen enkele verplichting met zich mee.

Eens wij onze laatste factuur verstuurd hebben, zullen wij Uw papieren dossier (met uitzondering van deze documenten, waarvan U de terugzending heeft gevraagd)na afloop van de wettelijke bewaringstermijn vernietigen. Wij zijn gemachtigd al Uw papieren en documenten te bewaren tot aan alle verschuldigde betalingen is voldaan.

 

(4) Honoraria / kantoorkosten / Uitgaven

Onze advocaten honoraria worden conform het op het tijd van de afrekening geldende Belgische recht verrekend.

In het algemeen worden de honoraria berekend op basis van tijdseenheden. De inzicht name in en/of het doornemen van alle relevante stukken zoals correspondentiestukken, overeenkomsten, bewijsdocumenten, formulieren, etc. (geen limitatieve opsomming); voorbereidende juridisch onderzoek en vertalingen kunnen eveneens per tijdseenheid afgerekend worden. De gepresteerde tijdseenheden worden vermenigvuldigd met ons tarief dat regelmatig door ons wordt aangepast.

Het honorariumtarief wordt U bij mandaat toezegging schriftelijk overgemaakt. Dit tarief wordt als éénheidstarief voor alle medewerkers van ons kantoor overeengekomen. Het tarief is exclusief BTW.

Het honorariumtarief kan na 1 jaar, te rekenen vanaf de opdracht, met maximum 10% per jaar verhoogd worden zonder dat daarvoor een voorafgaandelijke mededeling noodzakelijk is.

U machtigt ons, om ontvangen derdengelden met onze openstaande honoraria, kantoorkosten en uitgaven te verrekenen. Wij kunnen eveneens vragen om passende voorschotten of tussentijdse afrekeningen vorderen.

Wij zijn gerechtigd bovenop het met U overeengekomen honorariumtarief een forfaitaire toeslag (contingency fee) van 10% tot 15% te berekenen exclusief BTW, afhankelijk van (a) het economisch belang of (b) de complexiteit van de zaak. Deze toeslag wordt berekenend op (a) de bedragen die aan U worden toegewezen of die door U worden uitgespaard dan wel (b) op basis van het bekomen resultaat.

De apart aangerekende kantoorkosten omvatten hoofdzakelijk secretariaats, IT-, correspondentie-, port-, fotokopie-, koerier- en andere dossiergebonden kosten (geen limitatieve opsomming). De kantoorkosten bedragen ten minste 10% van de honoraria. Ook deze kosten zijn exclusief BTW.

Een overeenkomstig kostenoverzicht wordt U in bijlage toegezonden.

De uitgaven bedragen hoofdzakelijk de gerechtsdeurwaarderskosten, kosten voor beëdigde vertalingen van processtukken in de rechtstaal, reis- en overnachtingskosten, kosten voor documentatierecherche, registratiekosten, kosten voor handels-registratie afschriften, etc (geen limitatieve opsomming) en worden afzonderlijk ter bedrage van hun nominale waarde aangerekend. Deze kosten worden U direct doorberekend.

Onze gerechtsdeurwaarder zal de facturatie voor betekeningen van dagvaardingen, vonnissen en arresten, beslagen, etc... rechtstreeks aan U richten, tenzij wij uitdrukkelijk anders met U hebben afgesproken en wij voorafgaandelijk geprovisioneerd zijn. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enige gevolgen van vertraging in deze betekeningen als gevolg van een vertraging in de betaling aan Uw zijde.

De kosten voor het inzetten van externe specialisten, zoals deskundigen, bedrijfsrevisor, enzv. vallen U ten laste, indien U een dergelijke inzet toegestemd hebt.

Ook bij een voortijdige mandaatbeëindiging zijn onze honoraria, kantoorkosten en uitgaven nog steeds door de cliënt te betalen.

 

(5) Honorarium inschatting

Onze honorariumschattingen omvatten noch de kantoorkosten, noch de uitgaven.

Onze honorariumschattingen dienen als oriënteringshulp en niet als een verbindend aanbod beschouwd te worden, zelf indien zij minimum, dan wel maximum bedragen inhouden.

Indien de werkelijke doorlooptijd geringer was dan de eerder geschatte tijd, zult U slechts de daadwerkelijk gepresteerde tijd dienen te betalen. Wanneer de daadwerkelijk gepresteerde tijd daarentegen hoger zou zijn, dan zullen U eveneens de effectief gepresteerde prestatie uren worden aangerekend.

 

(6) Betaling van de Honoraria

Onze Honorarium-, kantoorkosten- en uitgavenafrekeningen zijn binnen de op de factuur vermelde datum te betalen. Laattijdige betalingen worden zonder verdere verwittiging vermeerderd met een rente van 10% en dit te rekenen vanaf de vervaldag. Bij laattijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd zonder verdere verwittiging 10% van het verschuldigde bedrag aan honoraria en kantoorkosten als administratieve kosten aan te rekenen.

Bij niet-betaling binnen de vooruitgezette termijn, en de extra bijkomende termijn van 10 dagen, beschikken wij na afloop van de bijkomende periode over het recht om al onze activiteiten op te schorsen tot de dag van algehele betaling, of /en het mandaat zonder vervanging dan wel resultaat eenzijdig te beëindigen. Hiervoor volstaat een eenvoudige schriftelijke kennisgeving. Enige aansprakelijkheid, in het bijzonder aangaande termijn schending en/of schendingen van de zorg- en informatieverplichtingen vanwege de advocaat, is in dat geval uitgesloten.

Elk protest tegen één onzer facturen dient te gebeuren per aangetekend schrijven binnen een termijn van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van facturatie, met opgave van de precieze gronden. Bij gebreke aan protest binnen de aangehaalde termijn, zal de factuur onherroepelijk beschouwd worden als aanvaard.

 

(7) Honorarium schuldenaar

Onze schuldenaar is steeds de opdrachtgever. Is de opdrachtgever advocaat, of een advocatenkantoor, is hij/zij in geval van niet-betaling en/of onwil van de cliënt overeenkomstig de Belgische deontologische regels – en bij een buitenlandse mandatering conform de C.C.B.E.-regels– geheel en persoonlijk aansprakelijk voor de openstaande honoraria, kantoorkosten en uitgaven.

 

(8) Aansprakelijkheidsbeperking

Onze verzekering voldoet aan de wettelijke eisen. Onze aansprakelijkheid voor schending van rechten of nalatigheid met betrekking tot de uitvoering van het mandaat is beperkt tot de redelijke strijdwaarde, met een absoluut plafond van € 1.125.000,- conform de bepalingen van de Balie. Meer vorderingen zijn uitgesloten.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden van derden, zoals notarissen, vertalers en gerechtsdeurwaarders, zelfs indien zij in het kader van ons mandaat door ons hun opdracht toevertrouwd kregen. U machtigt ons in Uw naam eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

 

(9) Gegevensbescherming

U verklaart zich hiermee akkoord, dat wij ter uitvoering van het mandaat, Uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en eventueel kunnen verwerken. Wij verbinden er ons toe, Uw gegevens niet aan derden door te geven, tenzij de wet dit voorschrijft of U zich hiermee akkoord verklaart. U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, en kunt de correctie eisen van onjuiste of onvolledige bestanddelen.

 

(10) Identificatieplicht en anti-witwaswetgeving

De Cliënt neemt kennis dat de dienstverlening binnen het toepassingsgebied van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot de beperking van het gebruik van contanten kan vallen. Deze wetgeving houdt een identificatieplicht alsook een meldingsplicht in van ongebruikelijke transacties. Met betrekking tot het witwassen van geld wordt in het bijzonder verwezen naar bepaalde activiteiten van financiële transacties, onroerend goed en transacties met betrekking tot bedrijven en andere rechtspersonen.

Op grond van deze wetgeving is K&P gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de Cliënt, zijn lasthebber(s) en zijn uiteindelijke begunstigden. De Cliënt verleent hiertoe elke medewerking en bezorgt op eerste verzoek alle gevraagde informatie, gestaafd met de nodige stukken. Indien deze informatie tijdens de dienstverlening zou wijzigen, moet K&P hier onmiddellijk van op de hoogte worden gesteld.

K&P houdt zich het recht voor om elke en alle dienstverleningen op te schorten of stop te zetten wanneer geen of onvoldoende informatie wordt verstrekt of wanneer twijfels bestaan over de juistheid van de verstrekte informatie. Deze opschorting of stopzetting brengt geen enkele aansprakelijkheid van K&P teweeg en heeft geen invloed op de reeds gepresteerde en factureerbare prestaties.

Cliënt aanvaardt dat de kosten en erelonen voor prestaties verricht in het kader van de verplichtingen gesteld in deze wetgeving in rekening worden gebracht.

 

(11) Toepasbaar recht / Forumkeuze

Op deze contractuele relatie is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor zover de bepalingen van de Belgische internationaal privaatrecht of enige andere regel van materieel en/of procesrecht wijzen op een andere juridische systeem, dan zal deze verwijzing tussen de partijen niet toepasbaar zijn.

Voor alle aanspraken uit de contractuele relaties en voor alle hiermee samenhangende geschillen zijn, met uitsluiting van de Brusselse orde der advocaten, de rechtbanken van Brussel/België exclusief bevoegd, waarbij de taalkeuze geheel volgens onze beschikking Nederlands dan wel Frans kan zijn.