Nieuws

De programmawet van 29 maart 2012 (B.S. 6 april 2012) heeft een nieuw antimisbruikbepaling inzake inkomstenbelasting ingevoerd (nieuw art. 344 § 1 WIB), alsook een gelijksoortige bepaling in de registratie- en successierechten. De circulaire dd. 4.05.2012 (AFZ nr. 3/2012) gaf een eerste inzicht in de wijze waarop de fiscale administratie haar nieuw verkregen ‘ultiem bewijsmiddel’ zal hanteren.

De programmawet van 29 maart 2012 (B.S. 6 april 2012) omvat een nieuwe onderkapitalisatie regeling (nieuw art. 198, 11° WIB). Geviseerd worden voortaan ook intra-groepsleningen, waarbij verschuldigde rente boven de "debt/equity" ratio van 5 op 1 niet meer voor aftrek van de belastbare winst in aanmerking komen.

De EG-Verordening nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (hierna "Betekeningsverordening") heeft de verbetering van de interne markt tot doel door de doelmatigheid en de snelheid van de gerechtelijke procedures te verbeteren door middel van het beginsel van rechtstreekse verzending van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken vast te leggen.

In België bestond een dringende behoefte aan de invoering van beginselen om de internationale gevallen te regelen betreffende familie-, verbintenissen- en handelsrecht, gebieden die vooral het speelveld waren van rechtspraak en rechtsleer. Met de inwerkingtreding van het Wetboek.

Teneinde de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen, schikkingen en authentieke akten gemakkelijker te maken, werd door de Verordening (EG) nr. 2004/805 van de Raad tot invoering van een Europese executoriale titel van niet-betwiste schuldvorderingen voorzien in de afschaffing van de exequaturprocedure voor niet-betwiste schuldvorderingen.