Nieuws

Betreffende de rechterlijke bevoegdheid bij geschillen voortkomende uit grensoverschrijdende consumentenovereenkomsten kent de EG-Verodening 44/2001 ( verder "EEX-Vo") een bijzonder strenge regeling. Richt een ondernemer zich tot consumenten in een derdelidstaat, kan een geschil uit de hierop volgende overeenkomst krachtens artikelen 15, lid 1, sub c en 16 EEX-Vo slechts voor het gerecht van de lidstaat van de consument aanhangig gemaakt worden.

Met het arrest van 3 februari 2011 heeft de Raad van State een opmerkelijke beslissing getroffen aangaande de eerlijke mededinging en de transparantie bij het toekennen van overheidsopdrachten. De Raad van State heeft met dit arrest, na een jarenlang juridische strijd, recht doen zegevieren.

Doordat het Hof van Beroep van Brussel in haar tussenarrest van 21 november 2003 een Oostenrijkse aanbieder van spraaktelefoniediensten verplicht heeft, op aanvraag van belanghebbende met betrekking tot zijn abonnementsgegevens een aangepast, niet-discriminerend en kostengeoriënteerd aanbod voor te leggen, - allemaal bepalingen in de geest van de Richtlijn inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie 98/10/EG -, is art. 249 paragraaf 3 EG-Verdrag geschonden.