Nieuws

De nieuwe ontwikkelingen betreffende het statuut van de "schijn-zelfstandigen" sinds de programmawet van 27 december 2006.

De Wet van 12 april 2011 (B.S. 28 april 2011) wijzigt onder andere de Wet van 3 juli 1978 (Arbeidsovereenkomstenwet), in het bijzonder de opzeggingstermijnen, die in het kader van de beëindiging van arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen.

Sedert 1 februari 2006 is de Belgische wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten in werking getreden.

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 2 september 2004 geoordeeld dat kosten van een technische en juridische raadsman een element kunnen uitmaken van de schade geleden door het slachtoffer van een contractuele fout voorzover ze een noodzakelijk karakter vertonen.