Nieuws

Overeenkomstig het Belgische recht geldt het principe dat een schriftelijke bewijs t.a.v. een niet-handelaar noodzakelijk is.

In het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2007 verscheen de Wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van het artikel 509quater van het Strafwetboek.

In een inmiddels roemrucht arrest van 02.09.2004 oordeelde het Hof van Cassatie dat "het honorarium en de kosten van een advocaat of van een technisch raadsman die de benadeelde van een contractuele fout heeft betaald, een vergoedbaar element van zijn schade kunnen vormen, in zoverre zij dat noodzakelijke karakter vertonen".

Op 29.06.2009 velde de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde als faillissementsrechter een terecht doch bijzonder vonnis: de Rechtbank zag zich verplicht op verzet haar eigen faillissementsvonnis dd. 17.04.2009 te vernietigen en het faillissement op te heffen.

Recent ontstond er deining in de Belgische politiek naar aanleiding van een parlementairdebat betreffende de invoering in het Belgische recht van de procedure "Betalingsbevel". Het vergemakkelijken van de mogelijkheden van een schuldeiser tegen zijn wanbetalers stuitte vooral ter linkerzijde op heel wat protest. Binnen de regeringspartijen kwam men dan ook niet tot een consensus, en het idee werd voorlopig afgevoerd.